opaque projector


نور انداز کدر، پروژکتور مات
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] پروژکتور مات - دستگاه اپک

پیشنهاد کاربران

opaque projector ( عمومی )
واژه مصوب: تصویرافکن
تعریف: فراتابی که با آن می توان متن و نمودار و تصویر را بدون نیاز به انتقال بر روی شفافه مستقیماً بر روی پرده یا دیوار نمایش داد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما