oop

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. The design methods of OOP and module realize the intelligentizement of the DCI.
[ترجمه ترگمان]روش های طراحی of و مدول الاستیسیته the را درک می کنند
[ترجمه گوگل]روش های طراحی OOP و ماژول تحقق هوش مصنوعی DCI است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. So the whole display system, which built with an ordered data structure model by processing the data from MEMS technical simulation with Object Oriented Programming(OOP), is presented.
[ترجمه ترگمان]بنابراین کل سیستم نمایش، که با یک مدل ساختار داده سفارشی با پردازش داده از شبیه سازی فنی MEMS با برنامه نویسی شی گرا (OOP)ساخته شده است، ارائه شده است
[ترجمه گوگل]بنابراین کل سیستم نمایش داده شده که با ساختار مدل سفارش داده شده با پردازش داده ها از شبیه سازی فنی MEMS با برنامه ریزی شی گرا (OOP) ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We need to wait for the OOP section to let vector indexing itself launch the behind-the-scenes mechanism; there is still not much scaffolding involved.
[ترجمه ترگمان]ما باید منتظر بخش OOP باشیم تا اجازه دهیم شاخص گذاری خود، مکانیزم پشت پرده را راه اندازی کند؛ هنوز هم scaffolding زیادی وجود ندارد
[ترجمه گوگل]ما باید برای بخش OOP منتظر بمانیم تا بتوانیم مستند سازی بردار، مکانیزم پشت صحنه را راه اندازی کنیم هنوز هم داربست های زیادی وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In this thesis, at first every geometry model of VMT's component is designed by the principles of Object Oriented Programming (OOP), and then the VMT is constituted through CSG.
[ترجمه ترگمان]در این پایان نامه ابتدا هر مدل هندسی مولفه VMT به وسیله اصول برنامه نویسی شی گرا (OOP)طراحی و سپس the از طریق CSG تشکیل می شود
[ترجمه گوگل]در این پایان نامه ابتدا هر مدل هندسی مولفه VMT توسط اصول برنامه ریزی شی گرا (OOP) طراحی شده و سپس VMT از طریق CSG تشکیل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Finally, a software programming methodology"OOP"is discussed and used.
[ترجمه ترگمان]در نهایت، یک روش برنامه نویسی نرم افزاری \"OOP\" مورد بحث و استفاده قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]در نهایت، یک روش برنامه نویسی نرم افزاری 'OOP' مورد بحث و استفاده قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Java adopted the most useful ideas for the development problems of its era, such as object-oriented programming (OOP), while discarding more troublesome techniques, such as manual memory management.
[ترجمه ترگمان]جاوا the ایده را برای مشکلات توسعه دوره خود، مانند برنامه نویسی شی گرا (OOP)، در حالی که از تکنیک های پر دردسر مانند مدیریت حافظه دستی استفاده می کند، اتخاذ کرد
[ترجمه گوگل]جاوا ایده های مفیدی را برای مشکلات توسعه دوران خود، از قبیل برنامه نویسی شی گرا (OOP)، در حالی که تکنیک های پیچیده تر مانند مدیریت حافظه دستی را رد می کرد، به تصویب رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. This soft uses OOP method, top to bottom idea in structure program, by this way the software keeps perfect structure feasible applicability high maintainability and expansibility.
[ترجمه ترگمان]این روش از روش OOP استفاده می کند، در بالا به ایده پایین در برنامه ساختار، با این روش، نرم افزار دارای ساختار کامل قابلیت کاربرد قابلیت نگهداری بالا و قابلیت نگهداری بالا است
[ترجمه گوگل]این نرم نرم با استفاده از روش OOP، ایده بالا به پایین در برنامه ساختار، به این طریق نرم افزار را نگه می دارد ساختار مناسب ساختگی قابل اجرا بودن قابلیت نگهداری بالا و امکان پذیری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. An OOP language allows you to define your own objects and make your own variable types.
[ترجمه ترگمان]یک زبان OOP به شما این امکان را می دهد که اشیا خود را تعریف کنید و انواع مختلف متغیر خود را بسازید
[ترجمه گوگل]یک زبان OOP به شما اجازه می دهد اشیاء خود را تعریف کنید و انواع متغیر خود را ایجاد کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The method can reduce the code redundancy, enhance the reuse of common services among federates and federation, and compensate OOP insufficiency in solving the crosscutting problems.
[ترجمه ترگمان]این روش می تواند افزونگی قانون را کاهش داده، استفاده مجدد از خدمات مشترک را در میان federates و فدراسیون، و جبران کمبود OOP در حل مشکلات crosscutting را افزایش دهد
[ترجمه گوگل]این روش می تواند باعث کاهش بار اضافی در کد، افزایش استفاده مجدد از خدمات مشترک بین فدراسیون ها و فدراسیون شود و جبران کمبود OOP در حل مشکلات متقابل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. However, don't let this fact fool you into thinking that GObject OOP programming is just a bunch of hokey technojargon for good old-fashioned C programming.
[ترجمه ترگمان]با این حال، اجازه ندهید این حقیقت شما را گول بزند و فکر کنید که برنامه نویسی GObject فقط یک مشت of است که برای برنامه نویسی C خوب طراحی شده است
[ترجمه گوگل]با این حال، اجازه ندهید این حقیقت را فریب دهد که فکر کنید برنامه ریزی GObject OOP فقط یک دسته از تکنوژورگون hokey برای برنامه نویسی خوب قدیمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Conclusion:It was useful using ROC curve when assessing the performance and determining the OOP and doubtable value interval of a screening test.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: استفاده از منحنی ROC برای ارزیابی عملکرد و تعیین فاصله ارزش OOP و doubtable یک آزمایش غربالگری مفید بود
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری با استفاده از منحنی ROC هنگام ارزیابی عملکرد و تعیین OOP و مقادیر دوبعدی ارزیابی آزمون غربالگری مفید بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In FP, functions have no side effects and variables are immutable, while in OOP, mutable state and side effects are common, even encouraged.
[ترجمه ترگمان]در FP، عملکردها هیچ گونه عوارض جانبی ندارند و متغیرهای تغییر ناپذیر هستند، در حالی که در OOP، حالت متغیر متغیر و اثرات جانبی هم رایج هستند، حتی مورد تشویق قرار می گیرند
[ترجمه گوگل]در FP توابع عوارض جانبی ندارند و متغیرها تغییر ناپذیر هستند، در حالی که در OOP، حالت تغییر پذیر و عوارض جانبی مشترک هستند، حتی تشویق می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. As you learn Scala, you come to understand that it is the product of carefully considered design decisions, exploiting the state of the art in type theory, OOP and FP.
[ترجمه ترگمان]همان طور که Scala را یاد می گیرید، به این نتیجه رسیده اید که این محصول تصمیمات طراحی به دقت در نظر گرفته می شود و از حالت هنر در نظریه نوع، OOP و FP استفاده می کند
[ترجمه گوگل]همانطور که Scala یاد می گیرید، متوجه خواهید شد که این محصول تصمیمات طراحی دقیق در نظر گرفته شده است و با استفاده از حالت هنر در نظریه ی نوع، OOP و FP
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Harry does not find Hermione unattractive or ugly ( GoF 359 - 60, OoP 505 ).
[ترجمه ترگمان]هری هرمیون را جذاب یا زشت ندیده است
[ترجمه گوگل]هری هیچوقت جذاب یا زشت نیست (GoF 359 - 60، OoP 505)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Object Oriented Programming
موضوع: کامپیوتر
OOP به برنامه نویسی در محیط شی گرا و ساخت یافته دلالت دارد که نمونه آن java, #C می باشد.

تخصصی

[کامپیوتر] نگاه کنید به object -oriented programming .

به انگلیسی

• (computers) modular programming technique in which each object is an individual "entity"

ارتباط محتوایی

مخففعبارت کامل: Object Oriented Programming ...جمله های نمونه1. The design methods of OOP and module realize the intelligentizement of the DCI. [ترجمه ترگمان ...بررسی تخصصی[کامپیوتر] نگاه کنید به object -oriented programming .انگلیسی به انگلیسی(computers) modular programming technique in which each object is an individual "entity"
معنی oop، مفهوم oop، تعریف oop، معرفی oop، oop چیست، oop یعنی چی، oop یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف o، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف o، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف o
کلمه بعدی: oopellet
اشتباه تایپی: خخح
آوا: /اوپ/
عکس oop : در گوگل

پیشنهاد کاربران

بنام خدا
با سلام، این اختصار که از ابتدای سه کلمه انگلیسی با برداشتن حرف اول تشکیل شده است در حوضه کتابداری به معنی نایاب استفاده میشود و معنی اصلی ان خارج از چاپ میباشد.
out of print . با تشکر
عبارت کامل: Object Oriented Programming
در علم برنامه نویسی به برنامه نویسی شی گرا میگویند مانند برنامه نویسی به زبان c و بسیاری از زبان های دیگر مانند java و c# و. . . . . . . . .
که شامل مباحثی پیشرفته در برنامه نویسی مانند کلاس ها، شی ها، ارث بری، چند ریختی و. . . میشود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما