on this account

پیشنهاد کاربران

درنتیجه، بنابراین، با این حساب، بر این اساس، بر طبق این، در پی آن، در اثر آن
از این نظر
از این حیث
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما