on the lookout for

پیشنهاد کاربران

مترصد بودن
گوش به زنگ بودن، در کمین بودن، منتظر بودن
درحال پیداکردن. . . .
در شرف پیداکردن. . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما