on the flip side

پیشنهاد کاربران

به عنوان اثرات بد
( از این عبارت، در رایتینگ نویسی برای شروع پاراگرافی که می خواهیم در آن اثرات بد و نکات منفی موضوع انشاء را بنویسم، استفاده می شود )
برعکس [توضیحات قبلی]
از جهت دیگه | جنبه معکوس قضیه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما