on the books

پیشنهاد کاربران

بطور رسمی ثبت شدن مثلا در دادگاه
be on the books

مشمول فهرستی بودن
مشمول قانون بودن
عضو جایی بودن مثل تیم، ورزش، جامعه
کارمند جایی بودن،

https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/be - on - the - books
https://www. ldoceonline. com/dictionary/be - on - the - books
نافذ ( از نظر قانون )
ثبت شده، ثبت نام شده، مسبوق به سابقه شده، فهرست بندی شده، لیست شده
[در مورد قانون] لازم الاجرا و نافذ
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما