on some level

پیشنهاد کاربران

از یک منظر خاص
در بعضی موارد خاص
از یه نگاه
گاهی اوقات
تا حدودی، از یک جهت، یه جورایی، از یک منظر، تا حدودی
تا اندازه ای
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما