on behalf

پیشنهاد کاربران

به نیابت
به نمایندگی از

1 - به نیابت، از سوی، از جانب
2 - بخاطر
- مثال برای 1 - On behalf of the entire company, I would like to thank you for all your work من به نیابت از کل شرکت، دوست دارم از شما بخاطر همه کارهایتان تشکر کنم!
- مثال برای 2 - Please don't leave on my behalf لطفا، بخاطر من ترکم نکن!
Let me talk to him on your behalfبزار بجای تو من باهاش صحبتم کنم game of thronesدیالوگ سریال
به دلیل، به خاطر
به دلیل ، به خاطر
On behalf : ( of some one or something - exp ) :because of or for some one
Ex:oh, don't go to any trouble on my behalf
اوه، به خاطر من به زحمت نیفتید.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما