on an equal footing

پیشنهاد کاربران

شرایطی که در آن همه شانس برابر دارند
در شرایط برابر یا یکسان
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما