on an equal footing

پیشنهاد کاربران

شرایطی که در آن همه شانس برابر دارند
در شرایط برابر یا یکسان
در شرایط یکسان
در شرایط مشابه
در شرایط برابر
در موقعیت برابر
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما