omics

پیشنهاد کاربران

اومیکس پسوندی است که زمان زیادی از ابداع آن نمی گذرد. در زیست شناسی کلماتی که به پسوند – ومیکس ختم می شوند شاخه هایی از زیست شناسی هستند که به مطالعه همه محتویات یک سیستم می پردازد.
پسوند ( omes ) دریونانی به معنای ( همه ) می باشد و اومیکس از این پسوند مشتق شده است. برای مثال همه محتویات ژنتیکی یک سیستم ( ژنوم ) نامیده می شود و به مطالعه ژنوم ( ژنومیکس ) می گویند.
...
[مشاهده متن کامل]

پسوندهای اوم و اومیکس برای اولین بار در همین کلمات بکار رفتنند. پس از آن این پسوند در کلمه های ( پروتئوم ) و ( پروتئومیکس ) هم بکار رفت، با فاصله کمی به سایر مطالعات زیست شناسی نیز راه یافت. با وجود اینکه لسیت این کلمات همچنان رو به گسترش است، اما هنوز ژنومیکس و پروتئومیکس پرکاربردترین کلمات از این دست محسوب می شوند. اومیکس ها به طور معمول اطلاعات زیستی را در مقیاس بزرگ و سیستمیک بررسی می کنند.

بپرس