old sport

پیشنهاد کاربران

کلمه ای برای محترمانه خطاب کردن
جوانمرد
پهلوون
نزدیکترین معنی واژه رفیق هست، این عبارت در اوایل قرن بیستم بیشتر در بین دانشجویان و طبقه با کلاس استفاده میشده، و اینکه فقط در مورد بین دو مرد کارایی داشته، ازینرو عبارت مشابه در فارسی ندارد و واژه دوست رفیق با التزام به موارد بالا نزدیک است،
جوانمرد_در فیلم گتسبی بسیار از زبان جی گتسبی گفته میشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما