oil content

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نفت] محتوای نفت
[خودرو] میزان روغن(در موم های نفتی)

معنی یا پیشنهاد شما