off the top of your head

پیشنهاد کاربران

سریع و بدونه فکر کردن
هرچه که به ذهنتان می رسد

اولین چیزی که به ذهنم می رسه
It was the best I could think of off the top of my head.
این بهترین چیزی بود که میتونستم درنظربگیرم، اولین چیزی که به ذهنم می رسه
Just off the top of my head, I’d say there were about 50.
فقط اولین چیزی که به ذهنم می رسه، حدس میزنم حدود۵۰ تا بود
It was all off the top of my head.
این اولین چیزی بود که به ذهنم رسید
• ""How old is Chris?" "I don't know off the top of my head. "
اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که "نمیدونم"
• "Do you remember her name?" "Not off the top of my head. "
اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که "نه، یادم نمیاد"
• "How much is the house worth?" "Off the top of my head, I'd say it's worth maybe $160, 000. "
اولین چیزی که به ذهنم میرسه، حدس میزنم ممکنه۱۶۰ دلار بیارزه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما