off label

پیشنهاد کاربران

استفاده ی بدون مجوز
استفاده از دارو در موقعیت هایی که برای آنها مورد تایید قرار نگرفته
استفاده از داروهایی که هنوز تایید نشده اند
بدون تجویز
بدون نسخه
خارج ازدستور، خارج ازتجویز
( تجویز دارو برای مصرفی فراتر از مصرف رسمی تاییدشده )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما