off by one error

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] خطای برنامه نویسی که ناشی از انجام چیزی به تعداد دفعات غلط است ( یک بار بسیار زیاد، یا یک بار بسیار کم ) ؛ این خطا fencepost error نیز نامیده می شود.

معنی یا پیشنهاد شما