oestrus

/ˈiːstrəs//ˈiːstrəs/

(انگلیس) رجوع شود به: estrus، خر مگس، دیوانگی آنی، فحل، گشن، هنگام، شهوت و مستی جانوران
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Why did human oestrus fade almost entirely away so that human beings copulate when one partner is not fertile?
[ترجمه ترگمان]چرا oestrus انسانی تقریبا به طور کامل محو می شوند به طوری که انسان ها زمانی که یک شریک بارور نشده است، تکثیر می شوند؟
[ترجمه گوگل]چرا انسانی انسان تقریبا به طور کامل از بین رفته است، به طوری که انسان وقتی که یک شریک بارور نیست، با هم زندگی می کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Accurate recognition of sow oestrus is the key technique for identifying the optimal mating time and improving insemination.
[ترجمه ترگمان]شناسایی دقیق بذر oestrus روش کلیدی برای تشخیص زمان جفتگیری بهینه و بهبود لقاح مصنوعی است
[ترجمه گوگل]به رسمیت شناختن دقیق ارقام کاشت، روش کلیدی برای شناسایی زمان مناسب جفت گیری و بهبود تلقیح است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. During oestrus or direct contact, panda show their likes or dislikes, their intimate through different frequencies of clicks, howls, roars, and baas .
[ترجمه ترگمان]در طول oestrus یا ارتباط مستقیم، پاندا شکل آن ها را نشان می دهد، یا بدش می آید، از through مختلف of، زوزه کشان، و baas
[ترجمه گوگل]در طول تماس با تماس مستقیم یا مستقیم، پاندا دوست یا مخالف خود را نشان می دهد، خود را در فرکانس های مختلف از کلیک، صدای جادوگر، رنج و baas
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The problem that the detection of cow oestrus is difficult in detecting is one of all the problems.
[ترجمه ترگمان]مشکلی که تشخیص گاو در تشخیص گاو مشکل است یکی از مشکلات است
[ترجمه گوگل]مشکل این است که شناسایی گاو خونی در تشخیص مشکل دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Immunization didn't prevent ewes from oestrus and improved lambing rate from 1 38% (Group C) to 16 71% (Group T).
[ترجمه ترگمان]Immunization از ewes از oestrus و افزایش نرخ زاییدن میش ها تا ۱ درصد (گروه سی)تا ۱۶ درصد (گروه تی)جلوگیری نمی کرد
[ترجمه گوگل]ایمن سازی از آبله از اسهال جلوگیری نمیکند و میزان بهبودی گوسفند از 38٪ (گروه C) تا 71/16٪ (گروه T) جلوگیری نمیکند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Presumptive zygotes were cultured in mSOFaa medium supplemented with OCS(oestrus cow serum) or FBS had higher blastocyte yield(2 4%, 2 9%) than that in culture medium with free serum( 3%).
[ترجمه ترگمان]presumptive zygotes در محیط کشت mSOFaa کشت داده شدند که با OCS (oestrus cow)یا FBS دارای بازده blastocyte (۲ %، ۲ % %)نسبت به محیط کشت با سرم آزاد (۳ %)بود
[ترجمه گوگل]زیتوتوپ های پیشین در محیط mSOFaa تکمیل شده با OCS (سرم گاو سرخ شده) و یا FBS دارای عملکرد بالستیک بالا (2 4٪، 9 2٪) بیشتر از محیط کشت کشت با سرم آزاد (3٪) بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Oestrus cycle arises after sexual maturation in female mammal. It is regulated by the internal factors such as endocrine and nervous system and affected by outer enviroment such as season.
[ترجمه ترگمان]این چرخه پس از بلوغ جنسی پستانداران ماده ایجاد می شود این دستگاه توسط عوامل داخلی مانند غدد درون ریز و سیستم عصبی تنظیم می شود و تحت تاثیر enviroment خارجی مثل فصل قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]پس از بلوغ جنسی در پستانداران زن، دوران Oestrus بوجود می آید این تنظیم شده توسط عوامل داخلی مانند سیستم غدد درون ریز و عصبی و تحت تاثیر محیط بیرونی مانند فصل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The animal has arrived at oestrus, has been also block of wood eating and drinking frequently, showing such as being to fidgeting.
[ترجمه ترگمان]حیوان به oestrus رسیده است که اغلب از چوب خوردن و نوشیدن زیاد استفاده می کند و مثل این است که بی قراری می کند
[ترجمه گوگل]حیوان به ائیستروس وارد شده است، همچنین اغلب غذا خوردن و نوشیدن چوب را نشان می دهد، مثل اینکه در حال خیس شدن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Donation is like oestrus, they desire it the moment they remember it.
[ترجمه ترگمان]Donation مثل oestrus، اونا میخوان که به یاد بیارن
[ترجمه گوگل]کمک مالی مانند اوستروس است، آنها آن را می خواهند آن لحظه که آنها آن را به یاد داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Postpartum oestrus inducement in milking ewes can shorten the time between yeaning and next pregnancy effectively and use ewes'fertility farthest to enhance economic returns of cultivation.
[ترجمه ترگمان]پرورش میش در دوشیدن گوسفندان می تواند زمان بین yeaning و دوره بارداری بعدی را به طور موثر کوتاه کند و از باروری ewes دور باشد تا بازگشت اقتصادی کشت را افزایش دهد
[ترجمه گوگل]تحریک جنسی پس از زایمان در شیرهای شیردهی می تواند به طور موثر بین زمان بارداری و بارداری بعدی کوتاه تر شود و از زایمان زودرس تخم مرغ به منظور افزایش بازده اقتصادی کشت استفاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Oestrus was checked by means ofthe observing vulva and vaginal smear.
[ترجمه ترگمان]با توجه به آثار مهبل و مهبل چک شد
[ترجمه گوگل]Oestrus با استفاده از مشاهده ولو و اسمیر واژن مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Oestrus behavior and insemination of weaning sows in summer were studied using infrared sensor system.
[ترجمه ترگمان]رفتار Oestrus و تلقیح of weaning در تابستان با استفاده از سیستم سنسور مادون قرمز مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]رفتار سیب زمینی و تلقیح از گاوهای شویی در تابستان با استفاده از سیستم حسگر مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Alternatively it is possible to check females and mate up only those animals that are in oestrus.
[ترجمه ترگمان]متناوبا، بررسی زنان و جفت گیری تنها آن حیواناتی که در oestrus هستند امکان پذیر است
[ترجمه گوگل]در غیر اینصورت می توان زن ها را بررسی کرد و فقط حیواناتی را که در ادرار هستند قرار دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. This hormone, called gonadotrophin, can be suppressed by certain drugs that stop the oestrus cycle without causing serious side-effects.
[ترجمه ترگمان]این هورمون بعنوان gonadotrophin (gonadotrophin)نامیده می شود، می تواند توسط داروهای خاص سرکوب شود که چرخه oestrus را بدون ایجاد عوارض جانبی جدی متوقف می کند
[ترجمه گوگل]این هورمون، که گنادوتروفین نامیده می شود، می تواند توسط داروهای خاصی که باعث قطع عوارض جانبی جدی می شود را متوقف کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• period of sexual readiness in all mammals (excluding humans), "heat" (zoology)

پیشنهاد کاربران

دوره ی جفت گیری و لقاح
فحلی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما