obselete

پیشنهاد کاربران

Careful! The correct spelling is "obsolete".
بی استفاده بدلیل قدیمی بودن
از مد افتادن؛ ( در زیست شناسی ) فرایند وستیجییالی شدن ( اندام/اندامک ) ( ( مثال برای معنی دوم، وجود بقایای پا در مار است، یا آپاندیس در انسان ) )
منسوخ
کهنه - قدیمی - دموده -

بپرس