oblique projection

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] تصویر مایل، فرافکنی مایل، سیستم تصویر مایل سیستم نقشه کشی خاصی که در آن قطب ها یا استوا به عنوان مرکز در نظر گرفته شده و استوا خط مرکزی آن نمی باشد؛ یا سیستمی که دارای محوری مایل نسبت به صفحه استوایی است مانند سیستم ترسیم چینه شناسی مورب، یا سیستم نقشه کشی مورب مرکاتور (Mercator).
[ریاضیات] تصویر مایل

معنی یا پیشنهاد شما