برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1363 100 1

owl

/ˈaʊl/ /aʊl/

معنی: جغد، بوف
معانی دیگر: (جانور شناسی) بوف، شباویز، پیواز (راسته ی strigiformes)

بررسی کلمه owl

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various nocturnal birds of prey that have large eyes set in the front of a large head, a strong hooked beak, and strong, sharp talons.

واژه owl در جمله های نمونه

1. a spotted owl
جغد خال‌دار

2. the blind owl
بوف کور

3. wise as an owl
بسیار عاقل

4. the hoot of an owl
صدای جغد،هوهوی جغد

5. the knelling of an owl
آواز شوم جغد

6. the ominous cry of the owl
ناله بد شگون جغد

7. the ominous sound of an owl hooting
آواز شوم جغدی که هوهو می‌کند

8. The owl fluffed out its feathers.
[ترجمه ترگمان]جغد پر از پرها بود
[ترجمه گوگل]جغد از پرهایش پاشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The owl swooped down on a mouse.
[ترجمه ترگمان]جغد از روی موشی پایین آمد
[ترجمه گوگل]جغد به یک موس بریده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Don't be such a silly owl.
[ترجمه ترگمان]این قدر جغد احمق نباش
[ترجمه گوگل]چنین جادوی اح ...

مترادف owl

جغد (اسم)
owl
بوف (اسم)
owl

معنی عبارات مرتبط با owl به فارسی

جغد چشم
تاریکی، تیره گی، هوای گرگ و میش، میانه، کمی روشن کردن
رجوع شود به: saw-whet owl
(جانورشناسی) جغد سینه خال (از تیره ی tytonidae به ویژه گونه ی tyto alba)
(جانور شناسی) جغد راه راه (strix varia - بومی امریکای شمالی)
(جانورشناسی) بوف کاوگر (athene cunicularia - بومی دشت های امریکای شمالی و جنوبی)
شاه جغد:بزرگترین جغداروپایی
پشه خوار
(جانورشناسی) بوف شاخدار بزرگ (bubo virginianus - دو انبوهه ی پر سیاه در طرفین سر دارد و رنگش خاکستری و قهوه ای است و در آمریکای شمالی زیست می کند)
انواع جغدهایی که صدای هو می کنند
(جانور شناسی) جغد شاخدار (انواع جغدهایی که پرهای جلو سرشان شاخ سان است)
جغد شبخوان، ادم شب زنده دار
(جانورشناسی) بوم زوزه کش (aegolius acadicus - بومی آمریکای شمالی)
...

معنی کلمه owl به انگلیسی

owl
• predatory (chiefly nocturnal) bird that has a large broad head with large eyes that face forward and are surrounded by a ring of feathers; owl-like pigeon; person who resembles an owl in manner or appearance (i.e wise, active at night, etc.)
• an owl is a bird with large eyes which hunts small animals at night.
owl train
• slang for trains that run in the nighttime
barn owl
• type of owl which commonly frequents barns and preys on mice
• a barn owl is a type of owl with pale brown and white feathers and a heart-shaped face.
eagle owl
• extemely large owl with tufts on its heat that has a deep hoot
horned owl
• (zoology) large owl with distinguished ear tufts
night owl
• owl that comes out after dark; person who works at night; person who likes to stay up late
• a night owl is someone who regularly stays up late at night, or who prefers to work at night; an informal expression.
scops owl
• small owl that has ear tufts
screech owl
• small owl of north america; any owl that emits screeching shout
tawny owl
• european owl with reddish brown plumage and round head with black eyes

owl را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر اندری
به صورت نمادین به این معناها استفاده می شود: اقدامات
راحت
تاریکی
آزادی
شنیدن
چشم کره ای
سبک
شعبده بازي
ماسک ها
پیام رسان
ماه
انگیزه ها
جنبش
رمز و راز
شخصیت
حفاظت
اسرار
تغییر شکل
سکوت
مخفی
گذار
ناشناخته
چشم انداز
حکمت
نسترن پورنگ
جغد ، نوعی پرنده
آرین تیمورخانی
بوف , بوم, جغد شاخدار
tinabailari
🦉🦉 جغد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی owl
کلمه : owl
املای فارسی : اول
اشتباه تایپی : خصم
عکس owl : در گوگل

آیا معنی owl مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )