برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

overstretch

بررسی کلمه overstretch

فعل گذرا ( transitive verb )
• : تعریف: combined form of stretch.

واژه overstretch در جمله های نمونه

1. Dr Boutros Ghali said the operation would overstretch resources.
[ترجمه ترگمان]دکتر بوتروس غالی گفت که این عملیات منابع را کاهش می‌دهد
[ترجمه گوگل]دکتر بوتروس قالی گفت که عملیات، منابع را بیش از حد تحریک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Credit cards can tempt you to overstretch yourself .
[ترجمه ترگمان]کارت‌های اعتباری می‌تواند شما را وسوسه کند که خود را آرام کنید
[ترجمه گوگل]کارت های اعتباری می تواند شما را تحریم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Never force your legs to overstretch, or you can cause injuries.
[ترجمه ترگمان]هرگز پاهای خود را به طرف overstretch فشار ندهید وگرنه باعث زخمی شدن پایتان می‌شود
[ترجمه گوگل]هرگز پاها خود را مجبور نکنید، یا شما می توانید صدمات ایجاد کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Problems only arise when people overstretch themselves.
[ترجمه ترگمان]مشکلات فقط وقتی بوجود می‌آیند که مردم خودشان را جمع و جور کنند
[ترجمه گوگل]مشکلات زمانی بوجود می آیند که مردم خود را تح ...

معنی کلمه overstretch به انگلیسی

overstretch
• stretch too much
• if you overstretch something or someone, you force them to go beyond their normal capacity and may do them harm as a result.
imperial overstretch
• empire that has expanded over and above its capacity to sustain and support or broaden its obligations from a military and economic point of view

overstretch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
بسط/توسعه/گسترش بیش از حد
کاربر آبادیس
فرسوده شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی overstretch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )