برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

overcast

/ˌoʊvəˈkɑːst/ /ˌəʊvəˈkɑːst/

معنی: تیره، ابری، پوشیده از ابر، پوشیده، سایه افکندن ابر، ابر دار کردن، سایه انداختن، پوشاندن، تیره کردن
معانی دیگر: گرفته، پوشش ابر، گرفتگی (هوا)، (در کان زغال سنگ) تاق ضربی، تاق هلالی، ابری کردن، گرفته کردن یا شدن

بررسی کلمه overcast

صفت ( adjective )
• : تعریف: of the sky, mostly filled with clouds; cloudy.
مترادف: cloudy, gray, overclouded
متضاد: clear, cloudless, sunny
مشابه: dark, dismal, dreary, dull, foggy, gloomy, hazy, inclement, lowering, misty, sunless, threatening
فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: overcasts, overcasting, overcast
(1) تعریف: to make or become dark with clouds.
مترادف: becloud, cloud, overcloud
مشابه: darken, dim, fog, gray, mist, overshadow, shadow, threaten

(2) تعریف: to sew using an overcast stitch.
مشابه: sew, stitch
اسم ( noun )
(1) تعریف: a weather condition in which the sky is mostly obscured by clouds.
مترادف: cloudiness
مشابه: dark, gray

(2) تعریف: a seam sewn with the thread running over and under the edges to prevent raveling.
مشابه: stitch

واژه overcast در جمله های نمونه

1. an overcast sky
آسمان گرفته

2. tomorrow the weather will be overcast
فردا هوا ابری خواهد بود.

3. The little village was overcast by the morning fog.
[ترجمه ترگمان]آن دهکده کوچک از مه صبحگاهی پوشیده شده بود
[ترجمه گوگل]روستای کوچکی از سوی مهتاب صبح به وضوح غروب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For three days it was overcast.
[ترجمه ترگمان]سه روز ابری بود
[ترجمه گوگل]برای سه روز حبس شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Today it will be dull and overcast.
[ترجمه ترگمان]امروز هوا تاریک و ابری خواهد بود
[ترجمه گوگل]امروز آن غلیظ و غلیظ خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The skies were overcast, and it was chilly and damp.
[ترجمه ترگمان]آسمان ابری بود و هوا سرد و مرطوب بود
[ترجمه گوگل]آسمان ها خیلی زیاد بود و خنک و مرطوب بود
...

مترادف overcast

تیره (صفت)
obscure , thick , dark , dim , black , gloomy , heavy , somber , sombre , muddy , turbid , murky , fuzzy , murk , nebulous , caliginous , overcast , cloudy , lurid , indistinct , tawny , darkling , fulvous , fuscous , inky
ابری (صفت)
thick , heavy , spotty , mottled , overcast , cloudy , reeky
پوشیده از ابر (صفت)
overcast , cloudy
پوشیده (صفت)
secret , latent , private , occult , overcast , covert , recondite , impenetrable
سایه افکندن ابر (فعل)
overcast
ابر دار کردن (فعل)
overcast
سایه انداختن (فعل)
shadow , overshadow , cast a shadow , overcast
پوشاندن (فعل)
ensconce , envelop , case , apparel , cover , mask , conceal , coat , veil , put on , sod , line , vest , deck , belay , bestrew , jacket , blanket , sheathe , shingle , camouflage , submerge , overcast , immerse , shroud , clothe , wear , crown , endue , infold , indue , suffuse
تیره کردن (فعل)
mud , obscure , fog , dim , gloom , blur , shade , bedim , overcloud , darken , tarnish , overcast

معنی عبارات مرتبط با overcast به فارسی

معنی overcast در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] ابری ،تیره ،پوشیده ،ابرناک مسیر هوای بسته شده که اجازه می دهد جریان هوا از بالای (زیر) چیز دیگر عبور کند .
[آب و خاک] تمام ابری، تمام ابری شدن
[آب و خاک] آسمان تمام ابری

معنی کلمه overcast به انگلیسی

overcast
• cloudy; gloomy; sad
• if it is overcast, there are a lot of clouds in the sky.
overcast day
• day with a completely cloudy sky

overcast را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amirhossen
هوای مه آلود
N.G
هوایی پوشیده با ابر های سیاه (مه آلود)
مهدی پورعلی
ابری=over cast is means cloudy ,in farsi
Figure
ابری و گرفته، پوشیده از ابرهای سیاه
An overcast sky
نوعی دوخت که از ریش ریش شدن لبه پارچه جدوگیری می کند
Long slanting stitches

cloudy' implies there will be more clouds than sunshine,
Overcast means the entire sky is cloud covered
🖤MANI🖤
very cloudy

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی overcast

کلمه : overcast
املای فارسی : اورکست
اشتباه تایپی : خرثقزشسف
عکس overcast : در گوگل

آیا معنی overcast مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )