برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1389 100 1

over the hill


(عامیانه) 1- روبه زوال 2- (ارتش) غیبت بدون اجازه، نهستی، غیرمجاز

بررسی کلمه over the hill

عبارت ( phrase )
• : تعریف: past one's most effective or powerful period.

واژه over the hill در جمله های نمونه

1. A hawk hovered over the hill.
[ترجمه ترگمان]یک شاهین در بالای تپه پرسه می‌زد
[ترجمه گوگل]یک هویک روی تپه حرکت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A mob came over the hill yelling and brandishing sticks.
[ترجمه ترگمان]جمعیت از بالای تپه رد شدند و فریاد می‌زدند و چوب‌دستی خود را تکان می‌دادند
[ترجمه گوگل]یک توطئه بر سر تپه فریاد زد و مارپیچی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is over the hill as a professional athlete.
[ترجمه Shohre] او بعنوان ورزشکار حرفه ای سنی ازش گذسته
|
[ترجمه ترگمان]او به عنوان یک ورزش‌کار حرفه‌ای بالای تپه است
[ترجمه گوگل]او بیش از تپه به عنوان یک ورزشکار حرفه ای است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They did their best to harl the cannon over the hill.
...

over the hill را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
شخص پیر
fatima
آدم ترشیده
Amin
دیگر جوان نیستیم
عاطفه انارکی
He is over the hill
او سن و سالی ازش گذشته
امیر بهروان
زوار در رفته و پیر و فرسوده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی over the hill
کلمه : over the hill
املای فارسی : اور تاه هیل
اشتباه تایپی : خرثق فاث اهمم
عکس over the hill : در گوگل

آیا معنی over the hill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )