برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

otherworld


دنیای دیگر، عالم ثانی، عالم باقی

واژه otherworld در جمله های نمونه

1. The Doctor found the porthole to the otherworld almost instinctively.
[ترجمه ترگمان]دکتر اتاق را به طور غریزی به اتاق دیگر برد
[ترجمه گوگل]دکتر در اغلب موارد به طور غریزی به اقیانوس اطلس نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Both the Otherworld and Annwn were said to be spiritual realms into which mortals had access.
[ترجمه ترگمان]هر دو جهان دیگر و Annwn می‌گفتند که قلمرو معنوی در آن وجود دارد که انسان‌ها به آن دسترسی داشتند
[ترجمه گوگل]گفته می شود که دیگر Worldworld و Annwn به قلمروی روحانی تبدیل شده اند که در آن فمینیست ها دسترسی داشته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I can imagine, in some otherworld Primeval-dumb, far back In that most awful stillness, that only gasped and hummed, Humming-birds raced down the avenues.
[ترجمه ترگمان]می‌توانم تصورش را بکنم، در دنیای دیگر - در آن سکوت وحشتناک، که فقط نفس نفس می‌زد و زمزمه می‌کرد - پرندگان در خیابان‌ها به سرعت پایین می‌رفتند
[ترجمه گوگل]من می توانم تصور کنم، در برخی از جهان های دیگر، نخستین گنگ، دور به عقب در آن سکوت بیش از حد افتضاح، که فقط گاز گرفتار و آواز خواند، پرندگان Humming پرنده راه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه otherworld به انگلیسی

otherworld
• world or life that is past the conventional present reality

otherworld را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی otherworld

کلمه : otherworld
املای فارسی : اتهرورلد
اشتباه تایپی : خفاثقصخقمی
عکس otherworld : در گوگل

آیا معنی otherworld مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )