برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1465 100 1

ontogenesis


شرح زندگی، و رویش هستی ها، تاری رویش نطفه

واژه ontogenesis در جمله های نمونه

1. The ontogenesis and differentiation of digestive canal and body wall in Urechis uniconctus was also studied using histological, histochemical and TEM methods in the laboratory.
[ترجمه ترگمان]تمایز و تمایز کانال گوارشی و دیواره بدن در Urechis uniconctus با استفاده از روش‌های بافتی، histochemical و TEM در آزمایشگاه مطالعه شد
[ترجمه گوگل]اتاتوژنز و تمایز کانال گوارش و دیواره بدن در Urechis uniconctus نیز با استفاده از روش های histology، histochemical و TEM در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In ontogenesis, gene according to certain when, the spatial order have the choice expression.
[ترجمه ترگمان]در ontogenesis ژن، براساس برخی از موارد مربوط به ادراک سه‌بعدی، حکم انتخاب را دارند
[ترجمه گوگل]در اتوژنز، ژن با توجه به مشخصه زمانی که، فرایند فضایی، عبارت انتخابی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Knowledge of the early ontogenesis, especially sense organs development and their behaviour function remains rare yet.
[ترجمه ترگمان]آگاهی از ontogenesis اولیه، به ویژه توسعه اندام‌های حسی و عملکرد آن‌ها هنوز نادر است
[ترجمه گوگل]دانش هسته زودرس اولیه، به ویژه توسعه اندام های حساس و عملکرد رفتار آنها هنوز نادر است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه ontogenesis به انگلیسی

ontogenesis
• life cycle of a single organism (biology)

ontogenesis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهزاد کاویانی
تکوین، مراحل تولید یک اندام از ابتدا تا انتها
neda
فرد-پیدایش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ontogenesis
کلمه : ontogenesis
املای فارسی : انتگنسیس
اشتباه تایپی : خدفخلثدثسهس
عکس ontogenesis : در گوگل

آیا معنی ontogenesis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران