برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

once over

/ˈwənsˈoʊvə/ /wʌnsˈəʊvə/

(عامیانه) بررسی نهایی و سریع، مرور، نظراجمالی

بررسی کلمه once over

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) a hasty look at and evaluation of something or someone.

- Give this report a once-over and tell me your opinion of it.
[ترجمه ترگمان] این گزارش را یک‌بار دیگر به من بدهید و نظر شما را درباره آن به من بگویید
[ترجمه گوگل] یک بار این گزارش را به من بدهید و نظر خود را درباره آن بگویید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She gave him the once-over and decided he looked all right.
[ترجمه ترگمان] او یک‌بار دیگر به او نگاه کرد و به این نتیجه رسید که حالش خوب است
[ترجمه گوگل] او یک بار به او داد و تصمیم گرفت او را به سمت راست نگاه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه once over به انگلیسی

once over
• see phrase using once-over .
• if you give someone or something the once-over, you quickly look at or inspect them; an informal expression... i'll give it the once-over when you've finished.

once over را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی once over

کلمه : once over
املای فارسی : انس اور
اشتباه تایپی : خدزث خرثق
عکس once over : در گوگل

آیا معنی once over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )