برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1403 100 1

once more

/wʌns mɔr/ /wʌns mɔr/

یک بار دیگر، دوباره، بار دیگر

واژه once more در جمله های نمونه

1. Yesterday once more,memory,raining,snowing smiling are touching my heart.
[ترجمه ترگمان]دیروز یک‌بار دیگر، حافظه، باران، برف می‌بارید، به قلب من دست می‌زد
[ترجمه گوگل]دیروز بار دیگر، حافظه، باران، لبخند برف، دلم را لمس می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'd like to visit the colleges once more before we leave.
[ترجمه ترگمان]قبل از اینکه از اینجا برویم، دوست دارم یک‌بار دیگر دانشگاه‌ها را ببینم
[ترجمه گوگل]من می خواهم یک بار دیگر از کالج ها دیدن کنم قبل از اینکه ما برویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He gazed once more around the room, wherein were assembled his entire family.
[ترجمه ترگمان]بار دیگر به اطراف اتاق نگاه کرد که تمام اعضای خانواده‌اش را در آن جمع کرده بود
[ترجمه گوگل]او یک بار دیگر اطراف اتاق را نگاه کرد، جایی که تمام خانواده اش را جمع کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The mare neighed once more, turned and disappeared amongst the trees.
[ترجمه ترگمان]مادیان یک‌بار دیگر شیهه کشید و در میان درختان ناپدید شد
...

معنی کلمه once more به انگلیسی

once more
• again, a second time, an additional time, one more time

once more را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر ارش وجود
یک مرتبه ی دیگه...
na
دوباره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی once more
کلمه : once more
املای فارسی : انس مر
اشتباه تایپی : خدزث ئخقث
عکس once more : در گوگل

آیا معنی once more مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )