برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1398 100 1

once in a way


گاهی

واژه once in a way در جمله های نمونه

1. Life to us all is just once in a way, and no one is justified to take life away from anybody under any medical conditions with any means.
[ترجمه ترگمان]زندگی برای ما فقط یک‌بار در یک راه است، و هیچ‌کس حق ندارد تحت هر شرایط پزشکی زندگی کند
[ترجمه گوگل]زندگی به ما فقط یک بار در راه است، و هیچ کس توجیه نمی شود که زندگی را از هر کس تحت هر گونه شرایط پزشکی با هر وسیله ای دور کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They agreed to take a holiday for once in a way.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها موافقت کردند که برای یکبار هم یک روز تعطیل داشته باشند
[ترجمه گوگل]آنها توافق کردند یک بار برای یک تعطیلات به یک راه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. One or two chocolates taken once in a way is okay, " says Dr. Janet Wu. "
[ترجمه ترگمان]دکتر جنت وو می‌گوید: \" یک یا دو لیوان شکلات که یک‌بار برداشته شد، بسیار خوب است
[ترجمه گوگل]دکتر جانت وو می گوید: یک یا دو شکلات که یک بار در یک بار مصرف شده اند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The results showed that the main foods were various angleworm, insects, meals and so on. They als ...

once in a way را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی once in a way
کلمه : once in a way
املای فارسی : انس این ا وای
اشتباه تایپی : خدزث هد ش صشغ
عکس once in a way : در گوگل

آیا معنی once in a way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )