برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1389 100 1

once in a blue moon

/wʌns ɪn ə blu mun/ /wʌns ɪn ə bluː muːn/

تقریبا هرگز، بندرت، گاه گاهی

واژه once in a blue moon در جمله های نمونه

1. That kind of chance comes once in a blue moon.
[ترجمه یوسف] این نوع شانس ها به ندرت واسه آدم پیش مییاد.
|
[ترجمه ترگمان]این شانس یک‌بار در ماه آبی رخ می‌دهد
[ترجمه گوگل]این نوع شانس یک بار در یک ماه آبی می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It only happens like this once in a blue moon.
[ترجمه ترگمان]فقط یک‌بار در ماه آبی‌رنگ اتفاق می‌افتد
[ترجمه گوگل]این فقط یک بار در یک ماه آبی اتفاق می افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Once in a blue moon you get some problems.
[ترجمه ترگمان]زمانی در ماه آبی مشکلات را به دست می‌آورید
[ترجمه گوگل]هنگامی که در یک ماه آبی هستید، مشکلی دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I see her once in a blue moon.
...

معنی کلمه once in a blue moon به انگلیسی

once in a blue moon
• infrequently, not often, once in a while

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزال
هر از گاهی
s
خیلی به ندرت
سجاد
سال و ماهی یبار
نادرجوون
یکبار در ماه ابی،خیلی کم
🐾 مهدی صباغ
Very rarely
خیلی به ندرت
ندرتا
فرهاد محمودی
گاهی اوقات
Atefeh
سالی سکندری
Atefeh
سالی سکندری
Mobina
Not often
حمیدرضا
چی بشه که...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی once in a blue moon
کلمه : once in a blue moon
املای فارسی : انس این ا بلوا مون
اشتباه تایپی : خدزث هد ش ذمعث ئخخد
عکس once in a blue moon : در گوگل

آیا معنی once in a blue moon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )