برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

once famous belief


عقیده ای که یک وقت متداول بود

once famous belief را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی once famous belief

کلمه : once famous belief
املای فارسی : انس فموس بلیف
اشتباه تایپی : خدزث بشئخعس ذثمهثب
عکس once famous belief : در گوگل

آیا معنی once famous belief مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )