برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

once famous belief


عقیده ای که یک وقت متداول بود

once famous belief را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی once famous belief
کلمه : once famous belief
املای فارسی : انس فموس بلیف
اشتباه تایپی : خدزث بشئخعس ذثمهثب
عکس once famous belief : در گوگل

آیا معنی once famous belief مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )