برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

once and again


گاه و بیگاه، گهگاه، هر چند وقت یک بار

واژه once and again در جمله های نمونه

1. Why did she do that experiment once and again?
[ترجمه ترگمان]چرا یک‌بار دیگر این آزمایش را انجام داد؟
[ترجمه گوگل]چرا او این آزمایش را بارها و بارها انجام داد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All the sailors cheered once and again when they saw the Queen.
[ترجمه ترگمان]همه ملوانان وقتی ملکه را دیدند، بار دیگر هورا کشیدند
[ترجمه گوگل]همه ملوانان وقتی که ملکه را دیدند، بارها و بارها خوشحال شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. B : You'd better check once and again, just to make sure.
[ترجمه ترگمان]ب: بهتر است یک‌بار و دوباره چک کنید، فقط برای اطمینان
[ترجمه گوگل]B شما بهتر است یکبار واسه چک کنید، فقط مطمئن شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I have told you once and again that you most not smoke.
[ترجمه ترگمان]یک‌بار و دوباره به شما گفتم که سیگار نمی‌کشید
[ترجمه گوگل]من بارها و بارها گفتم که شما بیشتر سیگار نمی کشید
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه once and again به انگلیسی

once and again
• repeatedly, over and over

once and again را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی once and again

کلمه : once and again
املای فارسی : انس اند اگین
اشتباه تایپی : خدزث شدی شلشهد
عکس once and again : در گوگل

آیا معنی once and again مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )