برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1401 100 1

once again


یک بار دیگر، باز، باز هم

واژه once again در جمله های نمونه

1. It is time, once again, to contend with racism.
[ترجمه ترگمان]یک‌بار دیگر، برای مبارزه با نژادپرستی، زمان است
[ترجمه گوگل]وقت آن است که بار دیگر با نژادپرستی مبارزه کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Once again the talks have ended in deadlock.
[ترجمه ترگمان]بار دیگر مذاکرات به بن‌بست رسیده‌است
[ترجمه گوگل]بار دیگر مذاکرات به حالت تعلیق درآمده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Touch the air once again miss you breath.
[ترجمه ترگمان]یه بار دیگه هوا رو لمس کن دلم برات تنگ میشه
[ترجمه گوگل]یک بار دیگر هوا را لمس کنید تا نفس نفس بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Remember once again the passage of memories, has no sweet.
[ترجمه ترگمان]یک‌بار دیگر خاطرات خاطرات را به یاد داشته باش، اصلا شیرین نیست
[ترجمه گوگل]خاطره یک بار دیگر را به خاطر بسپارید، هیچ خاطره ای ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی once again در دیکشنری تخصصی

once again
[ریاضیات] مجدد، بار دیگر

معنی کلمه once again به انگلیسی

once again
• another time, once more

once again را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا حسن پور
دوباره
باردیگر
عبدالخلیل قوطوری
Once again-En-وانس اِگِن= یک بار دیگر، باز، باز هم

Once again-Turk- وانس اِگِن، اونچه گین= یک بار دیگر، باز، باز هم
�nce- Once = یکبار دیگر، سابقا، یک مرتبه، فقط یکبار، یکوقتی، و...(به معنی Onceرجوع شود)
Again= از نو، دوباره، پس، باز هم، باز، دیگر، مجددا، نیز، یکبار دیگر، مکرر، دگربار، بعلاوه، از طرف دیگر، و...(به معنی Again رجوع شود)
�ncagindan A�dyň- Once again أونچَگیندن آیدینگ= پیشاپیش بگوئید، از قبل بازهم بگوئید،
Once again- �nsagin اُنس اِگین= مراقب باشید، خوب توجه کنید ، احتیاط کنید، به همدیگرتوجه (محبت)کنید، از همدیگر مراقبت کنید، انس و الفت داشته باشد
�ns beriň اُنس برینگ= توجه کنید، دقت کنید، و...
�ns bermak –اُنس بِرمک=چیزی را بارها وبا دقت گوش دادن یا عمل کردن، عادت کردن، چیزی را بارها انجام دادن، خو گرفتن، به تکرار انجام دادن، خوب دقت کردن، اُنس و عادت کردن، و...
ارتباط کلمات فارسی ،انگلیسی با زبان ترکی –poladabady@blogfa.com
2006
باز هم ، دوباره ، یک بار دیگر
once again = another time = once more
احمدیان
جهت تکرار، ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی once again
کلمه : once again
املای فارسی : انس اگین
اشتباه تایپی : خدزث شلشهد
عکس once again : در گوگل

آیا معنی once again مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )