برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - the - right - track
شبکه مترجمین ایران

on the right track

on the right track را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نعیم طاهرنیا
Progressing in a way that is likely to succeed.
A.C.E
فکر کردن و رفتار کردن به طور درست
Ma_mokhtary
acting in a way that will bring a desired result
نسرین رنجبر

doing something correctly or well
در مسیر درست بودن
درست پیش رفتن

you are on the right track:
درست میگی
داری درست پیش میری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی on the right track مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )