برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1400 100 1

omnidirectional

/ˌɒmnɪdəˈrekʃn̩əl/ /ˌɒmnɪdəˈrekʃn̩əl/

(وابسته به رادیو یا فرستنده ی رادیویی که از چند جهت امواج را دریافت یا ارسال می دارد) چند سویه، چند راستا، گیرنده یا فرستنده امواج در جهت مناسب

بررسی کلمه omnidirectional

صفت ( adjective )
• : تعریف: able to receive radio waves or the like from, or broadcast them in, all directions.

- an omnidirectional antenna
[ترجمه ترگمان] آنتن omnidirectional
[ترجمه گوگل] آنتن چند منظوره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه omnidirectional در جمله های نمونه

1. Because of its omnidirectional design, the system is capable of plucking the signal from the sky regardless of its origin.
[ترجمه ترگمان]به دلیل طراحی omnidirectional، این سیستم قادر به پاک کردن سیگنال از آسمان بدون در نظر گرفتن منشا آن است
[ترجمه گوگل]از آنجا که طراحی همه جانبه آن است، سیستم قادر است سیگنال را از آسمان بدون توجه به مبداء آن سیلیز کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We will provide omnidirectional logistics services for all customers by means of innovating, ameliorating, fulfilling demands.
[ترجمه ترگمان]ما خدمات تدارکاتی برای همه مشتریان را با استفاده از نوآوری، ameliorating، برآورده کردن مطالبات، فراهم خواهیم کرد
[ترجمه گوگل]ما خدمات تدارکات همه جانبه برای همه مشتریان را با نوآوری، بهبود، و تحقق خواسته ها ارائه خواهیم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The conclusion is helpful for designing a dielectric omnidirectional reflector.
[ترجمه ترگمان]این نتیجه‌گیری برای طراحی یک رفلکتور omnidirectional دی‌الکتریک مفید است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری برای طراحی یک بازتابنده ی یک طرفه دی الکتریک مفید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی omnidirectional در دیکشنری تخصصی

omnidirectional
[شیمی] همه سویی
[سینما] همه راستایی
[عمران و معماری] همه سو
[برق و الکترونیک] همه جهتی ، غیر جهت دار تابش یا دریافت با کیفیت یکسان و خوب در همه ی جهتها .
[برق و الکترونیک] آنتن همه جهتی آنتنی که الگوی تابش آن در صفحه افقی دورانی و در صفحه عمودی جهت دار است .
[برق و الکترونیک] راهنمای همه جهتی راهنمایی که سیگنالهای رادیویی یکسانی در همه ی جهتها تابش می کند.
[برق و الکترونیک] هیدروفون همه جهتی هیدروفونی که در همه جهتها به امواج صوتی زیر آب به خوبی پاسخ میدهد.
[برق و الکترونیک] محدود ی همه جهتی ؛ همه محدوده ای تسهیلات رادیویی که اطلاعات مسیر را از موقعیت خود به تمام مناطق داخل محدوده خدمات خود ، به عنوان راهنمای جهت دار برای خلبانها ارسال می کند.

معنی کلمه omnidirectional به انگلیسی

omnidirectional
• in every direction; from every direction (especially about radio waves)

omnidirectional را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

موهبت
همه جانبه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی omnidirectional
کلمه : omnidirectional
املای فارسی : امنیدیرکتینل
اشتباه تایپی : خئدهیهقثزفهخدشم
عکس omnidirectional : در گوگل

آیا معنی omnidirectional مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )