برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

off topic

معنی کلمه off topic به انگلیسی

off topic
• differing from the principal topic; not relevant, not connected to the current subject

off topic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان فرجی
بی ربط به موضوع اصلی
خارج از موضوع صحبت
از موضوع پرت بودن
پرت

Ghandchi
not related to the topic being discussed
خارج از موضوع، بی ربط به مبحث
هم صفت است، هم قید
مثال:
Jim wanted to speak about the economy, but he soon went off-topic.
حسن امامی
داخل پرانتز - خارج از موضوع
یونس نادری
خارج از موضوع
بیرون از بهث

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی off topic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )