برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

off the record

/ˈɒfðərəˈkɔːrd/ /ɒfðərɪˈkɔːd/

به طور غیررسمی، نه برای درج در جراید و غیره، بین خودمان، محرمانه و خصوصی نه برای انتشار

بررسی کلمه off the record

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: not intended for publication.

(2) تعریف: secret or confidential.
مترادف: confidential, secret
صفت ( adjective )
(1) تعریف: not for quotation or attribution in a publication.

(2) تعریف: not representing an official point of view.

واژه off the record در جمله های نمونه

1. This discussion is off the record and should not be minuted.
[ترجمه ترگمان]این بحث خارج از پرونده است و نباید نادیده گرفته شود
[ترجمه گوگل]این بحث خارج از رکورد است و نباید معکوس شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Strictly off the record, some members of staff will have to be made redundant.
[ترجمه ترگمان]به طور دقیق‌تر از سوابق، برخی از اعضای پرسنل باید اضافه شوند
[ترجمه گوگل]به شدت از رکورد، برخی از اعضای کارکنان باید از کار افتاده باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Christie has clipped a tenth of a second off the record.
[ترجمه ترگمان]کریستی یک دهم ثانیه از رکورد را کاهش داده‌است
[ترجمه گوگل]کریستی یک دهم از دومین رکورد را کپی کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. May I talk to you, strictly off the record?
[ترجمه ترگمان]میتونم با تو صحبت کنم، فقط محض اطلاع؟
[ترجمه گوگل]می توانم با شما حرف بزنم، به شدت از رکورد؟
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با off the record به فارسی

معنی کلمه off the record به انگلیسی

off the record
• not to be connected with, not to be ascribed to, not to be quoted, not to be published in the media, in a discrete manner
• off-the-record remarks and statements are made unofficially and are not intended to be made public.

off the record را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
محرمانه و خصوصی
غزال سرخ
به‌نقل از هزاره:
1. غیررسمی، خصوصی، محرمانه
2. به‌طور غیررسمی، به‌طور خصوصی، به‌طور محرمانه
مالک میرزائی
حالا خودمونیم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی off the record

کلمه : off the record
املای فارسی : آاف تاه رکورد
اشتباه تایپی : خبب فاث قثزخقی
عکس off the record : در گوگل

آیا معنی off the record مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )