برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1464 100 1

off colour


بیحال، کسل

واژه off colour در جمله های نمونه

1. That carpet is somewhat off colour.
[ترجمه ترگمان]این فرش مقداری رنگ دارد
[ترجمه گوگل]این فرش تا حدودی رنگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You look a little off colour today.
[ترجمه ترگمان]امروز رنگت پریده
[ترجمه گوگل]امروز رنگی کم رنگ می بینید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You are off colour, you'd better take a rest.
[ترجمه ترگمان]رنگت پریده، بهتر است استراحت کنی
[ترجمه گوگل]شما رنگی دارید، بهتر است استراحت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The old lady looked a little off colour.
[ترجمه ترگمان]پیرزن اندکی رنگ به خود گرفت
[ترجمه گوگل]بانوی پیر کمی رنگ را نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Jo seems a little off colour today.
...

معنی کلمه off colour به انگلیسی

off colour
• if you are off-colour, you are slightly ill.

off colour را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی off colour
کلمه : off colour
املای فارسی : آاف کلور
اشتباه تایپی : خبب زخمخعق
عکس off colour : در گوگل

آیا معنی off colour مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران