برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1461 100 1

off color

/ˈɒfˈkələr/ /ɒfˈkʌlər/

(شوخی و غیره) زننده، مستهجن، وقیح، قبیح، دارای رنگ ناجور، دارای رنگ مغایر

بررسی کلمه off color

صفت ( adjective )
(1) تعریف: not of the standard or required color.
مشابه: discolored, faded, garish, grayed, nonstandard, off, off-key, wrong, yellowed

(2) تعریف: improper or in poor taste, esp. of humor or innuendo dealing with sex.
مترادف: bawdy, blue, dirty, racy, risqu�, suggestive
مشابه: earthy, improper, indecent, indecorous, indelicate, lewd, naughty, obscene, salacious, salty, scabrous, smutty, unseemly

(3) تعریف: of unhealthy complexion; looking ill or downcast.
مترادف: green, peaked, wan, washed-out
مشابه: ashen, downcast, draggy, drained, ill, jaundiced, out of sorts, pale, run-down, sickly, unwell, weak

واژه off color در جمله های نمونه

1. off-color jokes
شوخی‌های قبیح

2. You're looking a bit off color yourself, Mr. Young.
[ترجمه ترگمان]اقای یانگ، رنگت پریده
[ترجمه گوگل]شما آقایان یانگ کمی به دنبال رنگ هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You look a bit off color yourself.
[ترجمه ترگمان] تو یکم رنگ خودت رو کم می‌کنی
[ترجمه گوگل]شما رنگ خود را کمی رنگ می بینید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She felt a bit off color, but she is much better now.
[ترجمه ترگمان]رنگش پریده بود، اما حالا خیلی بهتر شده
[ترجمه گوگل]او رنگ کمی را احساس کرد، اما اکنون خیلی بهتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You are looking off color today.
[ترجمه ترگمان]امروز رنگت پریده
[ترجمه گوگل]امروز امروز رنگ رنگی را می بینید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه off color به انگلیسی

off color
• not feeling well, pale, sickly

off color را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه هدایی
(جوکِ) بی ادبی
ابوالفضل
رنگ پریده
حسنا کرمی
جوک بی ادبانه
Figure
زشت و زننده، توهین آمیز
vulgar and offensive
remarks or jokes are about sex and are slightly shocking.
Never pass along an off color jokes to those who you don't know well or you might offend them.
Armita
بستگی دارد
یکی از معنی هایش اشتباه است
حالا ممکنه که جمله شما به معنی من ربطی نداشته باشه و با ترجمه کاربران دیگر هماهنگ باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی off color
کلمه : off color
املای فارسی : آاف سلر
اشتباه تایپی : خبب زخمخق
عکس off color : در گوگل

آیا معنی off color مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران