برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1463 100 1

off balance


نامتوازن، نااستوار

بررسی کلمه off balance

صفت ( adjective )
• : تعریف: made or done while one is not physically balanced.

- an off-balance grab at the falling plate
[ترجمه ترگمان] یک برداشت دور از تعادل در بشقاب سقوط
[ترجمه گوگل] یک برداشت غیر تعادل در صفحه سقوط
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه off balance در جمله های نمونه

1. A gust of wind knocked/threw her off balance and she fell.
[ترجمه ترگمان]یک تندباد در زد و تعادلش را از دست داد و افتاد
[ترجمه گوگل]یک ضربه از باد ضربه زد / او انداختن تعادل و او سقوط کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The sudden movement threw him off balance.
[ترجمه ترگمان]حرکت ناگهانی او را از تعادل خارج کرد
[ترجمه گوگل]جنبش ناگهانی او را از تعادل خارج کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The impact of the blow knocked Jack off balance.
[ترجمه ترگمان]ضربه ضربه باعث شد که جک تعادلش را از دست بدهد
[ترجمه گوگل]تاثیر ضربه ضربه زدن جک تعادل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The senator was clearly caught off balance by the unexpected question.
[ترجمه ترگمان]سناتور به طور واضح با این سوال غیر منتظره در حال تعادل بود
[ترجمه گوگل]سناتور به وضوح با سوال غیرمنتظره مواجه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه off balance به انگلیسی

off balance
• if someone is off-balance, they are not standing firmly and can easily fall or be knocked over.
• you can also say someone is off-balance when they are not expecting a particular event or piece of news and are extremely surprised or upset by it.
threw him off balance
• caused him to lose his balance, damaged his sense of security

off balance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اعظم نوری
متزلزل
رضائی
تعادل نداشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی off balance
کلمه : off balance
املای فارسی : آاف بالانس
اشتباه تایپی : خبب ذشمشدزث
عکس off balance : در گوگل

آیا معنی off balance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران