برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

occultation


نهفتگی، مکنونیت، نهان بودی، ناپدیدی، ناپدید شدگی، نهان سازی، پنهان سازی، اخفا، پنهانی

بررسی کلمه occultation

اسم ( noun )
(1) تعریف: the disappearance of one celestial body behind another, as when a planet or star is obscured by the moon.

(2) تعریف: the act of becoming or the state of being hidden from view.

واژه occultation در جمله های نمونه

1. Radio occultation technique can provide the Earth's ionospheric and neutral atmosphere with high accuracy, high vertical resolution and global coverage.
[ترجمه ترگمان]روش آکالتیشن رادیویی می‌تواند فضای یونسفر و اتمسفر زمین را با دقت بالا، وضوح بالا و پوشش جهانی فراهم کند
[ترجمه گوگل]تکنیک انفجار رادیویی می تواند فضا یونوسفر و خنثی زمین را با دقت بالا، وضوح بالا عمودی و پوشش جهانی فراهم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The probe was equipped with a radio occultation experiment to profile atmospheric density.
[ترجمه ترگمان]این کاوشگر به روش آکالتیشن رادیویی برای پروفایل چگالی جوی مجهز شد
[ترجمه گوگل]پروب با آزمایش غربالگری رادیویی برای تشخیص تراکم اتمسفر مجهز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The noise occultation was significant, and the undertone was the easiest one to be occulted.
[ترجمه ترگمان]روش آکالتیشن رادیویی معنی‌دار بود و the راحت‌ترین کسی بود که ازش استفاده کرد
[ترجمه گوگل]انحطاط سر و صدا معنی دار بود، و ناخودآگاه ساده ترین آن بود که در آن محاصره شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If LEO sa ...

معنی occultation در دیکشنری تخصصی

occultation
[برق و الکترونیک] پوشیدگی تداخل در دریافت سیگنالی از سفینه فضایی به زمین در اثر سد شدن آن توسط سیاره ، حلقه های آن یا اتمسفر .
[زمین شناسی] نهفتگی ناپدید شدن نور، زمانی که یک شیی درپشت سر یک شیی ظاهراً بزرگتر قرار می گیرد. برای مثال، عبور اورانوس از مقابل یک ستاره دور.

معنی کلمه occultation به انگلیسی

occultation
• obscuration, act of hiding from view; eclipse, obscuration of one celestial body by another closer celestial body (astronomy); hiddenness, concealment; act of disappearing from view

occultation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
نهان‌شدگی ، پنهان‌شدگی
یوسف صابری
غیبت و ناپدیدشدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی occultation

کلمه : occultation
املای فارسی : اککولتتین
اشتباه تایپی : خززعمفشفهخد
عکس occultation : در گوگل

آیا معنی occultation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )