برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

obviousness


آشکاری، پیدایی، وضوح، معلومی، بدیهی بودن

واژه obviousness در جمله های نمونه

1. Francis smiled agreement, irritated by the obviousness of his answer.
[ترجمه ترگمان]فرانسوا، که از پاسخ وی به این پرسش رنجیده‌خاطر شده بود، به او لبخند زد
[ترجمه گوگل]فرانسیس موافقت نامه را لبخند زد، آشکارا از پاسخ او تحریک شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The obviousness of the lie was embarrassing.
[ترجمه ترگمان]آشکار شدن دروغ، شرم‌آور بود
[ترجمه گوگل]آشکار بودن دروغ شرم آور بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The simplicity and obviousness of "we become by doing" underscores the reality that so many of us behave as if the doing part was optional.
[ترجمه ترگمان]سادگی و سادگی \"ما با انجام\" انجام می‌دهیم \" بر این واقعیت تاکید دارد که بسیاری از ما رفتار می‌کنیم طوری رفتار می‌کنیم که گویی بخش انجام این کار اختیاری است
[ترجمه گوگل]سادگی و آشکار بودن 'ما با انجام'، واقعیت را بیان می کنیم که بسیاری از ما رفتار می کنیم، مثل اینکه بخش انجام شده اختیاری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Topics include claim construction, obviousness, anticipation, written description and enablement, infringement, ...

معنی کلمه obviousness به انگلیسی

obviousness
• state of being obvious; clarity; absence of vagueness

obviousness را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی obviousness

کلمه : obviousness
املای فارسی : ابویوسنس
اشتباه تایپی : خذرهخعسدثسس
عکس obviousness : در گوگل

آیا معنی obviousness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )