برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

obtuseness


معنی: خیره سری
معانی دیگر: کندی، کودنی، باز بودن، انفراج، خفگی، کری

واژه obtuseness در جمله های نمونه

1. Naivety bordering on obtuseness helped sustain his faith.
[ترجمه ترگمان]Naivety در مرز obtuseness به حفظ دین کمک کرد
[ترجمه گوگل]نادری که در اطرافش بود، به حفظ ایمان خود کمک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We exhibit not only hubris but remarkable obtuseness in caging, torturing, and infecting animals in the name of improving our health.
[ترجمه ترگمان]ما نه تنها غرور و غرور را از خود نشان می‌دهیم بلکه obtuseness برجسته در caging، شکنجه دادن و آلوده کردن حیوانات به نام بهبود سلامت خود را نشان می‌دهیم
[ترجمه گوگل]ما نه تنها هوسری را نشان می دهیم، بلكه بطور قابل ملاحظه ای در پرورش، شکنجه و حشرات حیوانات به نام بهبود سلامت ما نمایش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For we have not clung to obsolete and impalpable assumptions concerning our society purely as the result of obtuseness and ignorance.
[ترجمه ترگمان]زیرا ما به مفروضات ناچیز و impalpable مربوط به جامعه خود به عنوان نتیجه of و نادانی clung
[ترجمه گوگل]زیرا ما به مفاهیم منسوخ و غیرمعمول در ارتباط با جامعه ما صرفا به عنوان نتیجه از زرق و برق و جهل نرسیده ایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف obtuseness

خیره سری (اسم)
arrogance , boldness , stupidity , self-confidence , obtuseness , fearlessness , screwball , headstrongness , bravery , self-assertion , self-assurance , extravagance , high-handedness , obtusity , self-will

معنی کلمه obtuseness به انگلیسی

obtuseness
• state of being obtuse; stupidity; dullness; bluntness

obtuseness را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی obtuseness

کلمه : obtuseness
املای فارسی : ابتوسنس
اشتباه تایپی : خذفعسثدثسس
عکس obtuseness : در گوگل

آیا معنی obtuseness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )