برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1562 100 1
شبکه مترجمین ایران

obstructionist

/əbˈstrəkʃənəst/ /əbˈstrʌkʃənɪst/

(به ویژه در پارلمان و از راه نطق های طولانی و تاخیر آفرین) خرابکار، کار شکن، مانع انداز، کار خراب کن، اشکال تراش، کسیکه برای جلوگیری از پیشرفت کارمجلس می اندازد

بررسی کلمه obstructionist

اسم ( noun )
مشتقات: obstructionism (n.)
• : تعریف: anyone who deliberately prevents the ordinary conduct of affairs.

واژه obstructionist در جمله های نمونه

1. I was peripherally involved in a somewhat obstructionist way in the start-up of C-SPAN.
[ترجمه ترگمان]من peripherally در یک روش somewhat در ابتدای C - SPAN دخیل بودم
[ترجمه گوگل]من در محیط کارانه در راه اندازی C-SPAN به نحوی انسدادگرانه ای مشغول بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But he was both obstructionist and very, very sneaky.
[ترجمه ترگمان]اما اون هر دو obstructionist و خیلی خیلی آب زیر کاه بود
[ترجمه گوگل]اما او هر دو انكارگرایانه بود و بسیار، بسیار ابلهانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To use obstructionist tactics in a legislative body.
[ترجمه ترگمان]استفاده از تاکتیک obstructionist در یک بدنه قانون گذاری
[ترجمه گوگل]برای استفاده از تاکتیک های انکارناپذیر در یک مجلس قانونی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There is no use ignoring the obstructionist approach that China displayed in Copenhagen, and the fact that this is unhelpful if a forum such as the UNFCCC is to be successful.
[ترجمه ترگمان]بدون توجه به ر ...

معنی کلمه obstructionist به انگلیسی

obstructionist
• one who intentionally and systematically interferes; hinderer of legislation, filibusterer
• if a country or other group or organization adopts obstructionist policies, they deliberately try to delay or prevent things happening or being achieved.

obstructionist را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی obstructionist

کلمه : obstructionist
املای فارسی : ابستروکتینیست
اشتباه تایپی : خذسفقعزفهخدهسف
عکس obstructionist : در گوگل

آیا معنی obstructionist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )