برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1426 100 1

object oriented

معنی کلمه object oriented به انگلیسی

object oriented
• operated or divided into objects and entities
object oriented analysis
• method of analysis that defines various parts as objects and divisions that have different relationships between them, ooa
object oriented graphics
• graphics composed of graphic objects such as lines and circles
object oriented language
• programming language according to which small parts are defined as objects and divisions that have different relationships between them (computers)
object oriented programming
• computer programming in which small parts are defined as objects and divisions that have different relationships between them (computers)
object oriented programming language
• programming language in which information and the procedures which handle the information are structured as one object

object oriented را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منوچهر قیصری
In the 1980s,object-oriented programming(oop) evolved out of the need to better develop complex programs in a sistematic,organized approach
در دهه 1980، برنامه نویسی شی گرا (OOP) از نیاز به بهبود برنامه های پیچیده در یک سیستماتیک و سازماندهی شد
فری-زی
شی ء گرا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی object oriented مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )