برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1356 100 1

Out of date

/ˈaʊtəvˈdeɪt/ /aʊtəvdeɪt/

قدیمی، از مد افتاده، منسوخ، غیرمتداول، کهنه، منسوخه

بررسی کلمه Out of date

عبارت ( phrase )
• : تعریف: not modern or fashionable.
مترادف: dated, obsolete, old hat, old-fashioned, outdated, outmoded, pass�, unfashionable
متضاد: contemporary

- These clothes are out of date.
[ترجمه ترگمان] این لباس‌ها در خارج از تاریخ قرار دارند
[ترجمه گوگل] این لباس ها تاریخی نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
• : تعریف: old-fashioned or obsolete; outmoded.
متضاد: modern, up-to-date
مشابه: archaic, dated, musty, obsolete

واژه Out of date در جمله های نمونه

1. A passport that is out of date is invalid.
[ترجمه ترگمان]یک گذرنامه که خارج از تاریخ است نامعتبر است
[ترجمه گوگل]گذرنامه ای که از تاریخ گذشته است، نامعتبر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But it's out of date already.
[ترجمه ترگمان]اما دیگه قرار نیست با کسی قرار بذاره
[ترجمه گوگل]اما از قبل از آن گذشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That radio looks so out of date.
[ترجمه ترگمان] اون رادیو خیلی خارج از تاریخ - ه
[ترجمه گوگل]این رادیو خیلی قدیمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. These sets of machines were out of date.
[ترجمه ترگمان]این مجموعه‌ها از روز ساخته شده‌بود
[ترجمه گوگل]این دستگاه از ماشین آلات از تاریخ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This kind of machine is out of date. ...

معنی کلمه Out of date به انگلیسی

out of date
• old, ancient, antique, past its time
• something that is out of date is old-fashioned and no longer useful, correct, or relevant.

Out of date را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

s
از مد افتاده
عاطفه موسوی
تاریخ گذشته
کهنه
Ooooo
کهنه یا قدیمی
رضا آزاد
منسوخ؛ بدون کاربرد
fb
قدیمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی out of date
کلمه : out of date
املای فارسی : آوت اوف داته
اشتباه تایپی : خعف خب یشفث
عکس out of date : در گوگل

آیا معنی Out of date مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )