برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1398 100 1

Ouija

بررسی کلمه Ouija

اسم ( noun )
• : تعریف: trademark for a board having the alphabet and the numbers 1 through 10 printed on it, and a smaller board on casters which supposedly moves beneath one's fingers by power of spirits to spell out messages.

واژه Ouija در جمله های نمونه

1. I don't even know what a Ouija board is.
[ترجمه ترگمان]من حتی نمی‌دانم تابلوی Ouija چیست
[ترجمه گوگل]من حتی نمی دانم چه چیزی از هیئت Ouija است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the last decade, the ouija board has been a feature in several serious crimes.
[ترجمه ترگمان]در دهه گذشته، هیات ouija یک ویژگی در چندین جرم جدی بوده‌است
[ترجمه گوگل]در دهه گذشته، هیئت مدیره Ouija در چندین جنایات جدی نقش داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Ouija Board is used to contact spirits or entities.
[ترجمه ترگمان]تخته Ouija برای تماس با ارواح یا entities استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]هیئت Ouija برای تماس با ارواح یا نهادهای مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. One night we decided to make our own Ouija board just for fun.
[ترجمه ترگمان]یه شب تصمیم گرفتیم که بورد our رو برای تفریح درست کنیم
[ترجمه گوگل]یک شب ما تصمیم گرفتیم که هیئت مدیره Ouija خودمان را فقط برای سرگرمی آماده کنیم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه Ouija به انگلیسی

ouija
• seance board, lettered board which allegedly spells out answers to questions through supernatural contact with spirits
ouija board
• board used in seances, board with letters on it that is used to communicate with the spirits of the dead

Ouija را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرزو نوری
صفحه استفاده شده برای احضار روح
علی سیریزی
یک صفحه ی پر از حروف الفبا با نام ((اویجا)) یا ((اوی یا)) (Ouija) برای احضار ارواح و اجنه مرسومه.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Ouija مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )