برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
On - one's - terms

On one's terms

On one's terms را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
طبق شرایط کسی، به راه و روش کسی!
On his terms طبق شرایط خودش، آن طور که دلش میخواست!
On my terms به راه و روش خودم! طبق خواسته های خودم!
He left the world as he lived in it, on his terms and exactly as he wanted to be
او دنیا را ترک کرد در حالی که در آن به راه و روش خودش زندگی می کرد و دقیقا همانطور که دلش میخواست باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی On one's terms مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )