numeral system

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] سیستم عددی .
[ریاضیات] سیستم عدد نویسی، پایه اعداد

پیشنهاد کاربران

دستگاه شمارش، دستگاه اعداد
دستگاه نشانه گذاری ریاضی که از نماد برای نشان دادن اعداد استفاده می شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما