nozzle

/ˈnɑːzl̩//ˈnɒzl̩/

معنی: پوزه، بینی، دهانک، سر لوله اب
معانی دیگر: (سر لوله یا شیلنگ به ویژه اگر بشود آن را تنظیم کرد) سرلوله، سر شیلنگ، افشانک، سر فواره، دهانه، ناوک، شیپوره، (تایر دوچرخه و غیره) سرفنتیل

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a short, narrow spout or tube fitted to the end of a hose, pipe, or the like, to control and direct a flow or spray of liquid or gas.
مشابه: outlet, spout, sprinkler, valve, vent

- You can adjust the nozzle for a finer spray.
[ترجمه ترگمان] شما می توانید نازل را برای اسپری بهتر تنظیم کنید
[ترجمه گوگل] شما می توانید نازل را برای یک اسپری بهتر تنظیم کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The nozzle was screwed on so tight that I couldn't get it off the hose.
[ترجمه ترگمان] سر لوله انقدر محکم بسته بود که نمی توانستم از لوله آب آن را بیرون بیاورم
[ترجمه گوگل] نازل به اندازه کافی پیچ خورده بود که نمی توانستم آن را از شلنگ بگیرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. Its nozzle was smeared with some kind of lubricant.
[ترجمه ترگمان]nozzle با نوعی روغن چرب شده بود
[ترجمه گوگل]نازل آن با نوعی روان کننده لکه شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She turned the nozzle and the spray concentrated down to a stream.
[ترجمه ترگمان]او نازل را برگرداند و اسپری را روی رودخانه متمرکز کرد
[ترجمه گوگل]او نازل و اسپری را به یک جریان متمرکز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If he put his finger over the nozzle he could produce a forceful spray.
[ترجمه ترگمان]اگر او انگشتش را روی نازل بگذارد، می تواند یک اسپری فشار قوی تولید کند
[ترجمه گوگل]اگر انگشت خود را روی نازل قرار دهد، می تواند اسپری نیرومند ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The rubber nozzle is all cracked.
[ترجمه ترگمان]نازل لاستیکی همه ترک برداشته است
[ترجمه گوگل]نازل لاستیک همه ترک خورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Attach the nozzle to the garden hose before turning on the water.
[ترجمه ترگمان]قبل از روشن کردن آب سر لوله را به لوله باغ وصل کنید
[ترجمه گوگل]قبل از روشن کردن آب، نازل را به شیلنگ باغ وصل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Scraper attachment on jet nozzle quickly shifted dried-on grass under mower.
[ترجمه ترگمان]وابستگی scraper به نازل جت به سرعت علف های خشک را به صورت چمن زنی تغییر داد
[ترجمه گوگل]دلبستگی اسکرپر به نازل جت به سرعت به چمن خشک شده تحت چمن زنی حرکت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The nozzle from a soda machine in my drink at another fast-food restaurant.
[ترجمه ترگمان]نازل را از یک ماشین سودا در نوشیدنی من در یک رستوران سریع دیگر تهیه کنید
[ترجمه گوگل]نازل از یک دستگاه سودا در نوشیدنی من در یکی دیگر از رستوران های سریع غذا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Place mix in a piping with a plain nozzle and pipe crosses over the bun.
[ترجمه ترگمان]با لوله اگزوز و لوله پیپ با لوله plain مخلوط می شود
[ترجمه گوگل]محل مخلوط را در یک لوله با یک نازل ساده و لوله عبور می کند بیش از طناب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Then, using the basket-weave nozzle, pipe horizontal bands across the vertical lines.
[ترجمه ترگمان]سپس، با استفاده از نازل بافت سبد، باندهای افقی لوله را در امتداد خطوط عمودی قرار دهید
[ترجمه گوگل]سپس، با استفاده از نازل بافته بافت، خطوط افقی لوله را در سراسر خطوط عمودی نگه دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Complete with diffuser and concentrator nozzle attachments, it's perfect for creating quick, sexy scrunched looks or more structured styles.
[ترجمه ترگمان]این مجموعه کامل شده با دیفیوزر و attachments های نازل متراکم، برای ایجاد مدل های سریع و جذاب مچاله شده و یا سبک های ساختار یافته بسیار عالی است
[ترجمه گوگل]با پیوست های نازل منتشر کننده و متالورژیکی کامل شده است، برای ایجاد ظاهر سریع و سکسی، یا سبک های ساختاری بیشتر، مناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Take a nozzle that works quite well and make copies, each changed at random.
[ترجمه ترگمان]یک نازل را بردارید که کاملا خوب کار می کند و کپی می کند، هر یک به طور تصادفی تغییر می کند
[ترجمه گوگل]نگاهی به یک نازل که به خوبی کار می کند و کپی کنید، هر کدام به صورت تصادفی تغییر می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. No diffuser - just a nozzle attachment to direct the airflow where you want it.
[ترجمه ترگمان]هیچ دیفیوزر - تنها یک اتصال نازل وجود ندارد که جریان هوا را مستقیما در جایی که می خواهید، هدایت کند
[ترجمه گوگل]بدون diffuser - فقط یک اتصال نازل برای هدایت جریان هوا که در آن شما آن را می خواهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. After one second, controls in the nozzle of the rocket motor start steering the missile on to the proper trajectory.
[ترجمه ترگمان]بعد از یک ثانیه، کنترل در نازل موتور راکت شروع به هدایت موشک به مسیر درست می کند
[ترجمه گوگل]پس از یک ثانیه، کنترل در نازل موتور موشک شروع به هدایت موشک به مسیر صحیح می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Hot light leapt out from the damascened chromium steel nozzle in a dazzling silver thread.
[ترجمه ترگمان]چراغ داغ از the damascened کروم ویل بیرون پرید و با نخ نقره ای خیره کننده ای از آن بیرون جست
[ترجمه گوگل]نور گرم از نازل فولاد damascened از موضوع نقره ای خیره کننده جهش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

پوزه (اسم)
beak, muzzle, neb, rostrum, snout, nozzle, mug

بینی (اسم)
pecker, neb, nozzle, nose, snoot

دهانک (اسم)
nozzle

سر لوله اب (اسم)
snout, nozzle

تخصصی

[شیمی] افشانک
[عمران و معماری] شیپوره - افشانک - پخش کن - آبپاش - پاشنده - سرشیلنگی - دهانه - فواره
[مهندسی گاز] شیپوره
[زمین شناسی] شیپوره، افشانک، دهانک
[نساجی] نازل - شیپوری - شیپوره ( مجرای عبور سیال)- قطعه ای در ناحیه کشش الیاف در ریسندگی - عامل حرکت پارچه در ماشین رنگرزی جت
[ریاضیات] پخش کن، مغزی، فواره، قسمت خروج، مجرای خروج
[پلیمر] افشانک، سوزن تزریق، شیپوره
[آب و خاک] روزنه

به انگلیسی

• spout that controls the flow of a liquid from a pipe, mouth of a hose; nose (slang)
a nozzle is a narrow end piece fitted to a hose or pipe to control the flow of a liquid or air coming out of it.

پیشنهاد کاربران

[سَر یا نوکِ چیزی]

سَرِه
اینم معنی میده:
a small tube with hole


muzzle
پوزه
نازل پمب بنزین
نازل مثل نازل بنزین
علامت کم یا زیاد شدن صدا در تلویزیون یا غیره.
nozzle ( خوردگی )
واژه مصوب: افشانک
تعریف: وسیله ای با دهانه ای مناسب برای خروج مخلوط مایع و جامد یا مایع و مایع یا مایع گاز با فشار نسبتاً بالا
کَلِه ، کلگی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما