not under command

پیشنهاد کاربران

خارج از کنترل
خارج از کنترل ( شناوری که بدلیل شرایط استثناییِ خاص ، نمی تواند از مسیر شناورهای دیگر کنار برود ) ( دریانوردی ) ( قانون سوم COLREG بخش f ) ( مخفف این کلمه در دریانوردی، NUC ، می باشد )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما