not often

پیشنهاد کاربران

بیشتر اوقات نیست
اغلب نیست
بسیار کمتر از حد معمول
بیشتر اوقات پیش نمی آید که. . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما